הבהרה משפטית

אתר תמורות הינו אתר המציע לגולשים באינטרנט מידע (להלן "האתר"). השירות המוצע באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמשים לאמור.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחת.

בתקנון זה יתייחדו למונחים הבאים הפירושים שבצידם, וכל מידע המוצג במדיה זו לרבות אופן עיצובם של שרטוטים, ציורים ותמונות..

תנאי השימוש במידע
מובהר בזאת כי זכות השימוש במידע הינה למשתמש בלבד וכי אין המשתמש רשאי להרשות שימוש כלשהו לצד ג, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר.

המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע וכי לא יפרסם ברבים כל מוצר, כן, מתחייב המשתמש כי לא יצלם, כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא, בין בתמורה ובין ללא תמורה, בין במישרין ובין בעקיפין של מידע המאוחסן באתר אלא אם נתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.

אחריות מוגבלת
מידע זה מוגש כשירות למשתמשים בלבד והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. החברה אינה אחראית לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו. על כל מידע כאמור מוצע לבצע בדיקה עצמאית של המידע. באתר מתפרסם מידע בעל אופי רפואי. אם ברצונך להשתמש במידע, עליך לבדוק אותו ולאמתו טרם השימוש. תמורות לא תשא בכל אחריות לקבלת חוות הדעת או טעויות שיחולו בהתאם למידע המוגש. הסתמכות על המידע הינה באחריות המשתמש בלבד. המידע המתפרסם באתר כולל גם מידע או דיעות שמתפרסמים באתר על ידי המשתמשים וכותבים חיצוניים. האתר אינו אחראי למידע או לכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע זה.

המידע המופיע באתר זה אינו מהווה התוויה רפואית ו/או תחליף לכל טיפול תרופתי זה או אחר. בכל בעיה רפואית יש להיוועץ עם הרופא המטפל.