תקנון החוק למניעת הטרדה מינית והתנכלות מכללת תמורות

לפי סעיף 7(ד)(2) לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998

 

 

הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני פוגעות בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו, ובשוויון בין המינים; אלה גם מעשים פליליים ועילה לתביעה בנזיקין, החל בכניסתו לתוקף של חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998 (להלן –
החוק), ביום כ"ט באלול התשנ"ח (20 בספטמבר 1998).

 

הטרדה מינית והתנכלות מהוות הפרה יסודית של חובות המטפל אל המטופל ומהוות הפרת משמעת חמורה ופגיעה ביחסי העבודה (הכל לפי עניין). הטרדה מינית והתנכלות אסורות לחלוטין על פי דין ובכלל בתחומי מכללת תמורות (להלן: "המכללה")  ועומדות בניגוד למדיניות המכללה, והיא לא תשלים עמן.

 

תקנון זה נועד להבהיר את עיקרי הוראות החוק ותקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעסיק), התשנ"ח-1998 (להלן – התקנות); ולהבטיח סביבת לימודים ומקום עבודה בטוחים ונטולי הטרדה מינית ו/או התנכלות שמקורה בהטרדה מינית.

 

במקרה של סתירה בין תקנון זה לבין החוק והתקנות על פיו, החוק והתקנות הם הקובעים, וניתן לעיין בהם, כאמור בסעיף 10 לתקנון זה.

 

החוק למניעת הטרדה מינית מטיל על המעבידים ועל מוסדות להשכלה לבוגרים אחריות מיוחדת בגין מעשיהם של עובדיהם או ממונים מטעמם.
לפיכך , לצורך יישום החוק על הסטודנטים במכללה, יראו את המכללה כמעביד, את המורים/רכזים/חונכים כעובדים או כממונים מטעם המכללה לפי העניין ובסטודנטים
כעובדים, הכל כמפורט להלן בתקנון זה.

 

 

המכללה מינתה מטעמה אחראית לטיפול בתלונות בדבר
הטרדה מינית, האחראית היא צפי ריינדל.

תפקידה במכללה - מורה ומרכזת

דרכי ההתקשרות עם צפי - 0528392913

tzafisps@gmail.com

ניתן להגיש תלונה לצפי בע"פ ו/או בכתב.

ניתן להפגש עם צפי במכללה או בראשון לציון.

 

 מה יש בתקנון זה?

 

 

חלק

סעיפים

 

א'

1 עד 3

מהן הטרדה
מינית והתנכלות (ו"מסגרת יחסי עבודה")

ב'

4 עד 5

התוצאות של
הטרדה מינית והתנכלות

ג'

6 עד 9

מדיניות המכללה
ואחריותה למניעת הטרדה מינית והתנכלות

ד'

10

מה לעשות אם
הוטרדת מינית או אם התנכלו לך?

ה'

11 עד 16

הליך תלונה
אצל במכללה וטיפול באחריות המכללה

ו'

17-19

שונות ועיקר ההוראות
המשמעתיות לעניין הטרדה מינית והתנכלות

 

 

  

חלק א': מהן הטרדה מינית והתנכלות?

1.        מהי הטרדה מינית?

(א)  אם כי ברוב מקרי ההטרדה המינית גבר הטריד אישה, גם גברים וגם נשים עלולים להטריד
מינית וההטרדה יכולה להיות כלפי נשים או גברים; החוק מכסה את כל האפשרויות האלה.

(ב)  לפי החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, הטרדה מינית היא אחת משש צורות
התנהגות אסורות, ואלה הן[1]:

(1)  סחיטת אדם באיומים לביצוע מעשה בעל אופי מיני;

לדוגמה: מנהל המאיים לפטר מורה אם היא תסרב לקיים אתו יחסי מין; או מורה מאיים על סטודנטית להכשילה אם תסרב למגע מיני איתו.

(2)  מעשה מגונה;

לדוגמה: מורה הנוגע בסטודנטית לשם גירוי מיני או החושף את עצמו לפניה, בלא הסכמתה או מנהלת המבצעת מעשים מעין אלה בכפופ/ה לה תוך ניצול מרות ביחסי העבודה;

(3)  הצעות חוזרות בעלות אופי מיני אף שהאדם שאליו מופנות ההצעות הראה למטריד שאינו מעוניין בהן; ואולם אין צורך להראות "חוסר עניין" במקרים המפורטים
בסעיף קטן (ג) כדי שהתנהגות זו תיחשב הטרדה מינית;

לדוגמא: סטודנטית המציעה לסטודנט לבלות עימו את הלילה ועל אף שהסטודנט הראה חוסר עניין, הסטודנטית חוזרת ומציעה שוב.

(4) התייחסויות חוזרת המתמקדת במינו או במיניותו של אדם, אף שהאדם שאליו מופנית ההתנהגות הראה שאינו מעוניין בה;

התנהגות חוזרת הנוגעת לפן המיני במראהו של אדם, למרות הבהרותיו שהדבר מפריע לו; לדוגמא: "את נראית סקסית היום" "המכנסיים שלך ממש צמודים במקומות הנכונים"

או שליחת חומר פורנוגרפי במייל/ווטצאפ/פגישת זום.
ואולם אין צורך להראות "חוסר עניין" במקרים המפורטים בסעיף קטן (ג) כדי שהתנהגות זו תיחשב הטרדה מינית;

(5)  התייחסות מבזה או משפילה כלפי מינו או מיניותו של אדם, לרבות לנטייתו המינית של אדם, בין אם הוא הראה שהדבר מפריע לו ובין אם לאו;

(6)  פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום;

לעניין זה יובהר כי "תצלום, סרט או הקלטה" – כוללים גם עריכה או שילוב של תצלום, סרט או הקלטה באופן שניתן לזהות את האדם;

לדוגמה:

(א)  הפצת סרטון באתרים פתוחים לציבור באינטרנט המתעד קיום יחסי מין, וזאת בלא הסכמת כל המתועדים בסרטון, ובמצב שבו ההגנות שפורטו לא מתקיימות;

(ב)  פרסום עריכה גרפית שבה מופיע ראש של אדם מזוהה בשילוב עם תמונת עירום כלשהי בלא הסכמתו של האדם המזוהה באופן שעלול להשפילו או לבזותו, ובמצב שבו ההגנות שפורטו לא מתקיימות;

 סעיף קטן (ג)   אם המעשים המנויים בסעיף קטן (ב)(3) ו-(4): הצעות חוזרות בעלות אופי מיני והתייחסויות חוזרות המתמקדות במינו או במיניותו של אדם, מופנים כלפי מי שמצויין בפסקאות שלהלן,
מעשים אלה מהווים הטרדה מינית גם בלי שאותו אדם הראה שאינו מעוניין:

(1)  לקטין או לחסר ישע – תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול, ואם טרם
מלאו לקטין 15 שנים – גם בלא ניצול יחסים כאמור, ובלבד שהמטריד אינו קטין;

(2)  למטופל – במסגרת טיפול נפשי, בריאותי, רפואי או פארא-רפואי – תוך ניצול
תלות של המטופל במטפל; בפסקת משנה זו, "טיפול נפשי" – כהגדרתו בסעיף,
347א לחוק העונשין;

(3)  לעובד – תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות;

(4)  לתלמיד בכיתה י"ב, י"ג או י"ד, שאינו קטין – תוך ניצול יחסי מרות בלימודים;

(5)  לתלמיד או לסטודנט הלומד במוסד המקנה השכלה עיונית, דתית או מקצועית
לבוגרים – תוך ניצול יחסי מרות בלימודים;

(6)  למשתקם כהגדרתם בחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת
שעה), התשס"ז-2007, במסגרת תעסוקה – תוך ניצול יחסי מרות בתעסוקה או ניצול
תלות;

חוסר עניין או אי הסכמה מראים בין במילים ובין בהתנהגות שמבהירה באופן ברור לפונה את חוסר העניין בהצעתו.

מה לא נחשב כהטרדה מינית?

ברור שבניסיון להגדיר מהי הטרדה מינית נתקלים בתחומים "אפורים" אשר קשה יותר להגדירם. האיסור על הטרדה מינית איננו איסור על חיזורים הנעשים ברוח טובה ובהסכמה על ידי שני הצדדים, לכן, מבהירה המכללה, בהתאם לפסיקת בתי הדין לעבודה, כי אינה מסכימה לקיום קשרים מיניים או רומנטיים בין מי מטעם המכללה (לרבות מנהלים, עובדים שכירים, פרילנסרים וכל מי שפועל מטעם המכללה) לרבות ממונה לבין מי מהעובדים הכפופים לו או בין מורה/רכז לבין מי מהסטודנטים אשר כפוף לו, מבלי שניתנה על כך הודעה מראש לממונה על החוק להטרדה מינית ע"י שני הצדדים. המכללה גם מבהירה שלא תאפשר לחונך לטפל בסטודנט אותו הוא חונך באופן ישיר, בקליניקות של בית הספר אם בדיקור או במגע.

2.       מהי התנכלות?

התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית או על התנכלות כאמור[2].

דוגמאות:

(1) פגיעה שמקורה בהטרדה מינית – מעסיק המפטר או מונע את קידומה של עובדת עקב סירובה להצעות חוזרות בעלות אופי מיני של עובד;

(2) פגיעה שמקורה בתלונה או בתביעה על הטרדה מינית או התנכלות – מעסיק או ממונה מטעמו פוגע בתנאי העבודה של עובד – שהתלונן על התנהגות מבזה או משפילה כלפי מיניותו;

(3) פגיעה שמקורה בסיוע לעובד בקשר לתלונה או תביעה על הטרדה מינית או התנכלות.
לדוגמה: עובדת מסרה עדות בקשר להטרדה כלפי עובד אחר והמעסיק או הממונה פוגעים בה בשל כך.

הוראות אלה יוחלו, בהתאמות הנדרשות לעניין יחסי מורים/רכזים-סטודנטים

 

3 .     מהי "מסגרת יחסי עבודה"?

לפי החוק, הטרדה מינית או התנכלות ב"מסגרת יחסי עבודה" מתקיימת בכל אחת מ-4 נסיבות אלה:

(1)  במקום העבודה; במכללה

(2)  במקום אחר שבו מתנהלת פעילות מטעם המכללה;

דוגמאות:

(א)   כנס/השתלמות/מסיבה שהמכללה מקיימת לעובדים במקום אחר ממקום המכללה.

(ב)   יום טיפולים מטעם המכללה אשם מתקיים במקום אחר ממקום המכללה.

(3)  תוך כדי עבודה;

לדוגמה: נסיעה הנעשית בזמן העבודה במסגרת העבודה, ובכלל זה לשם ישיבת עבודה מחוץ למקום העבודה;

(4)  תוך ניצול מרות ביחסי העבודה בכל מקום שהוא (ובכלל זה בביתו של ממונה, במכוניתו, חדר מלון וכיו"ב).

 

חלק ב': התוצאות של הטרדה מינית והתנכלות

4.       הטרדה מינית והתנכלות על רקע הטרדה מינית מהוות התנהגות בלתי חוקית הפוגעת בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו, ובשוויון בין המינים.

הטרדה מינית והתנכלות מהוות –

(1)  עבירה פלילית שקבוע בצדה עונש מאסר או קנס, ובשלה ניתן להגיש תלונה במשטרה;

(2)  עוולה אזרחית, שבשלה ניתן להגיש תביעה; בתביעה כזו ניתן לתבוע פיצוי כספי וסעדים
אחרים, קבועים או זמניים, מהמטריד, מהמתנכל, ובמקרים מסוימים – מהמעסיק של אלה;

5.       הטרדה מינית והתנכלות מהוות עבירות משמעת[3]

הטרדה מינית והתנכלות מהוות עבירות משמעת חמורה שעליה יכול המטריד או המתנכל להתחייב בעונש משמעתי.

 

חלק ג': מדיניות המכללה ואחריותה למניעת הטרדה מינית והתנכלות

6.     הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני מהוות התנהגות בלתי חוקית הנוגדות את מדיניות המכללה; ועומדות בניגוד למדיניות המכללה, והיא לא תשלים עמן.

7.        אחריות המכללה

(א)  החוק מטיל על המכללה אחריות מיוחדת על מעשיהם של עובדיו ושל ממונים מטעמו, במסגרת יחסי
עבודה; המכללה צריכה לנקוט אמצעים סבירים, כמפורט בתקנון זה, משלושה סוגים:

(1)   מניעת הטרדה מינית והתנכלות כמתואר בחלק זה;

(2)   טיפול ביעילות בהטרדה מינית או בהתנכלות שידע עליהן (ר' חלק ה');

(3)   תיקון הפגיעה עקב הטרדה מינית או התנכלות, או עקב הגשת תלונה או תביעה על אלה (ר' חלק ה').

(ב)  לפי החוק, מעסיק שלא נקט אמצעים כאמור בסעיף זה אחראי להטרדה מינית או להתנכלות שביצע
עובד שלו או ממונה מטעמו במסגרת יחסי העבודה, וניתן לתבוע את המעסיק בתביעה אזרחית
בשל כך.

 

8.        צעדי מנע

(א)  המכללה דורשת מכל ממונה מטעמה ומכל עובד, להימנע ממעשים של הטרדה מינית והתנכלות במסגרת
יחסי עבודה ולעשות כל שביכולתו כדי למנוע מעשים כאמור, והכול כדי ליצור, יחד עם המכללה,
סביבת עבודה נקייה מהטרדה מינית והתנכלות.

(ב)  המכללה דורשת מכל ממונה מטעמה ליטול חלק פעיל ומוביל במניעת הטרדה מינית והתנכלות במסגרת
יחסי עבודה. על מנת ליצור סביבה נעימה ונקייה מכל הטרדה מינית והתנכלות.

(ג)  פעולות הסברה והדרכה: המכללה דורשת מכל מורה/רכז/ממונה/חונך/סטודנט או עובד אחר להשתתף בפעולות הדרכה והסברה הנעשות מטעמו בדבר איסור הטרדה מינית והתנכלות ומניעתן;

לחלופין,
המכללה מאפשרת, בפרקי זמן סבירים, לכל סטודנט, עובד, מורה, רכז, חונך להשתתף בפעולות הסברה מאורגנות בנושא הטרדה מינית, ובלבד שאין בכך כדי לפגוע במהלך העבודה והלימודים התקין במכללה.

9.      קבלת מידע, וממי

(א)  כל אחד מעובדי המכללה ו/או מורים ו/או רכזים ו/או חונכים ו/או סטודנטים בה מוזמן:

(1)   לעיין בכל אחד מאלה ולקבל צילומים מהם:

-      חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998;

-      תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעסיק), התשנ"ח-1998;

-      הוראות משמעת של מקום העבודה לעניין הטרדה מינית והתנכלות;

(2)   לקבל מידע על פעולות הסברה והדרכה של המעסיק בדבר איסור הטרדה מינית והתנכלות ומניעתן.

(ב)  לבקש קבלת חומר ומידע כאמור מהאחראי/ת לעניין זה, שהיא/הוא: מפורט בתחילת תקנון זה.

 

חלק ד': מה לעשות אם הוטרדת מינית או אם התנכלו לך?

10.     (א)  אם אדם סבור שהטרידו אותו מינית או שהתנכלו לו, פתוחות לפניו שלוש אפשרויות לפי החוק – האדם יכול לבחור אם לנקוט באחת או יותר מבין האפשרויות האלה:

(1)  טיפול באחריות המכללה: אם ההטרדה או ההתנכלות התבצעה "במסגרת יחסי עבודה", הנפגע יכול להגיש תלונה במקום העבודה; ההליכים מפורטים בחלק ה';

(2)  הליך פלילי: הנפגע יכול להגיש תלונה במשטרה;

(3) הליך אזרחי: הנפגע יכול להגיש תביעה בבית המשפט (בדרך כלל – בבית הדין האזורי לעבודה) נגד   המטריד או המתנכל בעצמו; ואם הוא טוען שהמעסיק אחראי, גם המעסיק (ראו סעיף 7 לעניין אחריות המעסיק).

המכללה תחליט ביחס לכל מקרה איך ישפיעו הליכים פליליים או אזרחיים על אופן הטיפול שבאחריותה

 

 

חלק ה': הליך תלונה במכללה והטיפול באחריות המכללה[4]

11.      מי יכול להגיש תלונה, ובאילו נסיבות?

כל אחד מאלה יכול להגיש תלונה:

(1)  עובד, בין אם הוא עובד במכללה ובין אם הוא סטודנט, שטוען כי ממונה, או   עובד (לרבות סטודנט) הטריד אותו
מינית או התנכל לו, במסגרת יחסי עבודה;

(2)  סטודנט שטוען כי הוטרד על ידי ממונה אחר מטעם המכללה, או על ידי סטודנט, או שהתנכלו לו על
רקע סירובו להטרדה מינית במסגרת הלימודים ו/או במסגרת הקשורה ללימודים.

(3) אחר מטעמו של אדם כאמור בפסקה (1) או (2).

12.      בפני מי מתלוננים?

(א) תלונה יש להגיש לאחראית אשר פרטיה מצויינים בתחילת תקנון זה.

(ב)  אם האחראית היא האדם שמתלוננים עליה ("הנילון") או שהיא בעלת נגיעה אישית
לנושא התלונה או למעורבים בה, תוגש התלונה למעסיק (גלעד פסל) המעסיק יפעל לפי חלק
זה כפי שאמור לפעול אחראית.

(ג)  אם הנילון היה עובד של קבלן כוח אדם המועסק בפועל אצל המעסיק –

(1)  תוגש התלונה לאחראי מטעם הקבלן או לאחראי מטעם המעסיק;

(2)  אם הוגשה התלונה לאחראי מטעם הקבלן, אותו אחראי רשאי להעביר את הטיפול בבירור
התלונה לאחראי מטעם המעסיק, ואם הועבר הטיפול כאמור – האחראי מטעם הקבלן יודיע על
כך למתלונן.

13.        תוכן התלונה

התלונה תכלול את תיאור המקרה, לרבות:

(1)  פירוט זהות המעורבים למקרה ופירוט שמות העדים, אם ישנם

(2)  מקום בו הארוע התרחש

(3)  במקרה שנטען כי בוצע מעשה של הטרדה מינית-אחד מאלה:
האם המוטרד הראה למטריד שההתנהגות מפריע לו?
האם יש יחסי מרות בין המטריד למוטרד?

 

14.      אופן הגשת התלונה

(א) ניתן להגיש תלונה בכתב או בעל פה.

(ב) הוגשה תלונה בעל פה –

(1)  ירשום האחראי את תוכן התלונה,

(2)  המתלונן או מי שמגיש את התלונה מטעמו יחתום על הרישום של האחראי כדי לאשר את תוכן הדברים;

(3)  האחראי ימסור למתלונן עותק מהרישום החתום.

 

15.      בירור התלונה

(א) התקבלה תלונה, האחראי –

(1)  יידע את המתלונן באשר לדרכי הטיפול בהטרדה מינית או התנכלות לפי החוק (חלק ד',
סעיף 11);

(2)  יפעל לבירור התלונה ולצורך כך, בין השאר, ישמע את המתלונן, את הנילון ואת העדים,
אם ישנם, ויבדוק כל מידע שהגיע אליו בעניין התלונה.

(ב) אחראי לא יטפל בבירור תלונה אם הוא בעל נגיעה אישית לנושא התלונה או למעורבים בה.

(ג)  אחראי שהוא בעל נגיעה אישית כאמור יעביר את הבירור למעסיק (גלעד פסל); אם האחראי
העביר את הטיפול למעסיק כאמור, יפעל המעסיק כפי שאמור לפעול אחראי בבירור תלונה,
לפי סעיף זה.

(ד) בירור התלונה ייעשה ביעילות ובלא דיחוי.

(ה) בירור תלונה ייעשה תוך הגנה מרבית על כבודם ופרטיותם של המתלונן, הנילון ועדים
אחרים, ובין השאר –

(1)  לא יגלה אחראי מידע שהגיע אליו במהלך בירור התלונה אלא אם כן הוא חייב לעשות כן
לשם הבירור עצמו או לפי דין;

(2)  לא ישאל אחראי שאלות בקשר לעבר המיני של מתלונן שאינו קשור לנילון, ולא יתחשב
במידע על עברו המיני של המתלונן כאמור; האמור בפסקה זו לא יחול אם האחראי סבור שאם
לא ישאל שאלות או יתחשב כאמור, ייגרם עוול בלתי ניתן לתיקון לנילון;

(3)  האחראי ינחה את כלל המעורבים בבירור התלונה לשמור על כבודם ופרטיותם של כל הצדדים
ולא לגלות כל מידע שהגיע אליהם במהלך בירור התלונה, אלא על פי דין.

(ו)  המכללה תגן על המתלונן, במהלך בירור התלונה, מפני פגיעה בענייני עבודה ו/או לימודים[5],
כתוצאה מהגשת התלונה או מפני פגיעה אחרת במסגרת יחסי עבודה שיש בה כדי לשבש את
בירור התלונה; בין השאר תפעל המכללה  להרחקת הנילון מהמתלונן, ככל האפשר, וככל שנראה
לו נכון בנסיבות העניין.

(ז)  בתום בירור התלונה יגיש האחראי להנהלת המכללה, בלא דיחוי, סיכום בכתב של בירור
התלונה בליווי המלצותיו המנומקות לגבי המשך הטיפול בה, לרבות לעניין כל אחד
מהעניינים המפורטים בסעיף 16(א) ו-(ד).

(ח)  היה הנילון עובד של קבלן כוח אדם המועסק בפועל במכללה, יגיש האחראי את סיכומו לקבלן ולהנהלת
המכללה.

(ט)  נודע למכללה על מקרה של הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה, ולא הוגשה תלונה או
שהמתלונן חזר בו מתלונתו, יעביר את המקרה לבירור של אחראי; לעניין זה מנחה המכללה
את כלל הממונים מטעמה להעביר כל מידע על הטרדה מינית שהגיע לידיעתם לידי האחראי
למניעת הטרדה מינית; הועבר מקרה כאמור לבירור של אחראי או נודע לאחראי על מקרה
כאמור, יקיים האחראי, ככל האפשר, בירור על אודות המקרה לפי כל הוראות סעיף זה,
בשינויים המחויבים, ואם המתלונן חזר בו מתלונתו, יברר גם את סיבת החזרה מהתלונה.

 

16.      טיפול המכללה במקרה של הטרדה מינית או התנכלות

(א)  קיבלה הנהלת המכללה את סיכומו והמלצותיו של האחראי לפי סעיף 15(ז), תחליט, בלא דיחוי
ובתוך תקופה שלא תעלה על 7 ימי עבודה, על הפעלת הסמכויות שבידיה לגבי כל אחד מאלה:

(1)  מתן הוראות לעובדים ו/או לממונים ו/או לסטודנטים המעורבים במקרה, לרבות בדבר כללי
התנהגות ראויים במסגרת יחסי עבודה; הרחקת הנילון מהמתלונן; וכן נקיטת צעדים
בענייני עבודה, והכול כדי למנוע את הישנות המעשה של הטרדה מינית או התנכלות, או
כדי לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן עקב ההטרדה או ההתנכלות;

(2)  פתיחה בהליכים משמעתיים על פי חוק

(3)  אי-נקיטת צעד כלשהו.

(ב)  הנהלת המכללה תפעל בלא דיחוי לביצוע החלטתה לפי סעיף קטן (א) ותמסור הודעה מנומקת בכתב
על החלטתה למתלונן, לנילון ולאחראי; כמו כן תאפשר למתלונן ולנילון לעיין בסיכום
האחראי ובהמלצותיו.

(ג)  המכללה רשאית, עקב שינוי בנסיבות, לשנות את החלטתה לפי סעיף קטן (א) או לעכב את
ביצועה וימסור הודעה מנומקת על כך בכתב למתלונן, לנילון ולאחראי.

(ד)  על אף האמור בסעיף זה, רשאית המכללה לדחות את החלטתה, לעכב את ביצועה או לשנותה, בשל
הליכים משמעתיים או משפטיים הנוגעים למקרה נושא ההחלטה;
עשתה כן המכללה -

(1)  תמסור הודעה מנומקת בכתב על כך למתלונן, לנילון ולאחראי;

(2)  כל עוד לא הסתיימו ההליכים כאמור, יפעל המעסיק לפי הוראות סעיף 15(ו);

(3)  בתום ההליכים יקבל המעסיק החלטה לפי סעיף קטן (א).

(ה)  אם הנילון עובד של קבלן כוח אדם המועסק בפועל אצל המעסיק, רשאים המעסיק והקבלן להסכים
בשאלה מי מביניהם יבצע את הוראות סעיף זה, כולן או חלקן.

 

חלק ו': שונות

17.      עובד של קבלן כוח אדם המועסק בפועל אצל המעסיק

(א)  לפי החוק והתקנות, במקרה שעובד של קבלן כוח אדם מועסק בפועל במכללה (מעסיק בפועל) –

(1)  כל מה שנאמר בתקנון זה לגבי "עובד" כולל גם את העובד של הקבלן;

(2)  כל מה שנאמר בתקנון זה לגבי "מעסיק" כולל גם את המעסיק בפועל; מעסיק בפועל נושא באותה אחריות שנושא מעסיק רגיל  בשל הטרדה מינית והתנכלות שמבצע עובד קבלן כוח אדם המועסק אצלו.

 

18. עיקר ההוראות המשמעותיות לעניין הטרדה מינית והתנכלות

המכללה רואה בהטרדה מינית כהפרת משמעת חמורה.

(1) עובד או ממונה שימצא לאחר בירור על פי דין וכמפורט בתקנון לעיל כי הוא ביצע מעשה של הטרדה מינית או התנכלות כפי מי מהעובדים/סטודנטים במכללה יהיה צפוי לעונשים המפורטים להלן:

* התראה לפני פיטורים, הפסקת ההתקשרות עם המכללה, ונזיפה חמורה.

*העברה לתפקיד אחר

*פיטורים

*פיטורים תוך שלילת פיצויי פיטורים והודעה מוקדמת.

(2) מרצה עצמאי ו/או משתתף חופשי ו/או נותן שירותים כלשהו, אשר לאחר בירור על פי דין וכמפורט בתקנון לעיל כי הוא ביצע מעשה של הטרדה מינית או התנכלות כפי מי מהעובדים/ממונים/ סטודנטים במכללה יהיה צפוי לעונשים המפורטים
להלן:

*התראה לפני ניתוק ההתקשרות עמו ונזיפה חמורה.

*הפסקת ההתקשרות לאלתר ללא צורך בהודעה מוקדמת.

(3) סטודנט שימצא לאחר בירור על פי דין וכמפורט בתקנון לעיל כי הוא ביצע מעשה של הטרדה מינית או התנכלות כלפי מי מהעובדים/ממונים/ סטודנטים במכללה יהיה צפוי לעונשים המפורטים להלן:

*הרחקה למשך תקופה שתקבע המכללה

*הרחקה ו/או מעבר לכיתה אחרת

*הרחקה מהמכללה לצמיתות

 

19. הרשימה המפורטת לעיל אינה ממצה ואין בה כדי למנוע מהמכללה לנקוט בכל הליך משפטי על פי דין, לרבות הגשת תביעה, הגשת בקשות למתן סעדים וכיו"ב.