כתב התקשרות לתלמידי השנה הקלינית

אל: " תמורות - הצוות לקידום רפואה משולבת" (להלן "תמורות")

מאת: __________________________  ת.ז. _______________________

כתובת: ________________________ טלפון: _______________________

 

הנידון: השתתפות במסלול המשולב לרפואה סינית בתמורות שנה קלינית

 1. אני החתום/ה מטה מבקש/ת להמשיך במסלול הלימודים המשולב לרפואה סינית בתמורות. ידוע לי כי תנאי ראשוני להמשך לימודי הוא עמידתי בתנאי המעבר לשנה זו, וכי ל"תמורות" הזכות המלאה שלא לאשר את הצטרפותי למסלול הלימודים.
 2. את התחייבותי בגין הלימודים אוכל לפרוע בהתאם לתנאים שצוינו בפירוט התשלומים לתלמיד מתאריך _________, המהווה חלק בלתי נפרד מכתב התקשרות זה.
 3. א. ידוע לי כי לאחר עמידתי בתנאי הקבלה, יהיה עלי לשלם דמי קדימה על-סך _______ ₪, לצורך הבטחת מקומי בלימודים. דמי הקבלה יופחתו מן התשלום הראשון על חשבון שכר הלימוד הכולל. ידוע לי כי במידה ואבטל את השתתפותי בלימודים לפני תחילתם, לא יוחזרו לי דמי הקדימה בסך _______ ₪.
  ב. הבטחת המקום תהייה עד חודש לפני פתיחת שנת הלימודים.
 4. א. ידוע לי כי אוכל לפרוש מהלימודים עד 14 יום מעריכת ההסכם ופריסת התשלומים עבור שנת  הלימודים לא יאוחר מיום הלימודים הראשון.
  ב. ידוע לי כי במידה ואחליט לדחות את סיום לימודי בשנה הקלינית לאחר 14 יום מתחילת הלימודים שכר הלימוד לא יושב לי ויעמוד לרשותי בשנת הלימודים הבאה על בסיס מקום פנוי. על פי  הכללים הנהוגים בתמורות.
 5. ידוע לי כי עמידה בלימודים מחייבת נוכחות מלאה בהרצאות ובתרגילים, לרבות שעות תרגול נוסף מעבר לשעות הלימוד הכיתתיות כמתחייב מתוכנית הלימודים, תוך שמירה על נורמות שיעור מקובלות, הכנת שעורי בית, הגשת דוחות טיפול בזמן ועמידה בבחינות. כמו כן, ידוע לי שתנאי להתחלת השלב הקליני הוא השתתפות בהכנה הקלינית, עמידה במבחן הקדם קליני והגשת מבואות ושאלון של עבודת המחקר קודם לכן.
 6. ידוע לי כי מסלול הלימודים שבנידון יקנה לי את הכלים לטיפול ברפואה סינית הכוללת שיטות טיפול במגע, דיקור, צמחי מרפא ותזונה.
  הנני מתחייב/ת שלא להשתמש במהלך הלימודים בכלים: דיקור וצמחי מרפא, אלא לצורך תרגול, על-פי הוראות מדריכי צוות ההדרכה בלבד ושלא בתשלום. כן הנני מתחייב לפעול במהלך הלימודים ולאחריהם בכפוף להוראות הטיפול ובכפוף להגבלות בשימוש בכלים שיוקנו לי, כפי שיובהרו על-ידי צוות "תמורות".
  ידוע לי כי במהלך הלימודים אורשה להתאמן בדיקור תחת פיקוח בלבד. כמו כן ידוע לי כי רק לאחר שהוסמכתי אוכל לטפל, במגבלות שהוגדרו במהלך הכשרתי בבית הספר.
 7. כמו כן ידוע לי כי במידה וחוקי המדינה בעתיד ישנו או יגדירו מחדש את התנאים לקבלת הסמכה, לתמורות לא תהיה אחריות על כך.
 8. ידוע לי כי תכנית הלימודים וכל דרישה לסיום הלימודים כפוף לתכנים הנלמדים בתמורות ולהמלצות האיגוד הישראלי לרפואה סינית. דרישות אילו מתעדכנות מדי שנה. לתמורות שמורה הזכות לעכב תעודת הסמכה עד להשלמת דרישות אילו.
 9. ידוע לי כי לתמורות הזכות לשנות שיבוצי מורים במהלך השנה לפי צרכיה.
 10. ידוע לי מסלול הלימודים ברפואה סינית כולל את הקורסים ברפואה המערבית, רפואה סינית, ושיאצו - טווינא.
 11. ידוע לי כי תמורות זכאית לדרוש את הפסקת לימודי במידה ולא אעמוד בכל התחייבויותיי כלפיה.
 12. ידוע לי כי תמורות שומרת לעצמה את הזכות לאחד כתות באופן חלקי או מלא, במהלך החודש הראשון ללימודים, על בסיס של מספר תלמידים.
 13. ידוע לי כי במסגרת ההתמחות הקלינית יהיה עלי להיות אחראי/ת להבאת מטופלים וכי לתמורות לא תהיה כל התחייבות להבאת מטופלים לקליניקה.
 14. הריני מצהיר/ה כי קבלתי וקראתי את הנספח לכתב ההתקשרות, וכי בחתימתי אני מאשר את הסכמתי לסעיפיו.
 15. הריני מאשר/ת כי קראתי את דף תאום הציפיות לתלמידי המסלול המשולב וכי אני מסכים/ה לתוכנו.
 16. ידוע לי כי במידה ולא אסיים את מכסת מאה הטיפולים בסיום שנת הלימודים תמורות תהיה זכאית לגבות תשלום נוסף עבור השלמת התוכנית בשנת הלימודים הבאה.
 17. ידוע לי כי תמורות לא תהיה אחראית לספק את מכסת המטופלים הנדרשת לקליניקה. עם זאת, תמורות תסייע כמיטב יכולתה, דרך האתר ואמצעי מדיה אחרים, לידע על קיומה של קליניקת המתמחים.

שם:  ____________________

חתימה:  __________________

תאריך: ___________________