כתב התקשרות

אל: "תמורות - הצוות לקידום רפואה משולבת"  (להלן "תמורות")

מאת: ___________________________________  ת.ז. ______________________

כתובת: _________________________________ טלפון: ______________________

 

הנידון: השתתפות בקורס שיאצו שנה א' - מחזור - ___________

 1. אני החתום/ה מטה מבקש/ת להצטרף לקורס שיאצו מקיף שנה א'. ידוע לי כי תנאי ראשוני להשתתפותי בקורס הוא עמידתי בראיון המקדים, וכי ל "תמורות" הזכות המלאה שלא לאשר את הצטרפותי לקורס.
 2. עלות הקורס שבנידון __________  ₪  כולל מע"מ.
 3. את התחייבותי בגין הקורס אוכל לפרוע בהתאם לתנאים שצוינו בפירוט התשלומים לתלמידי שנה א' מתאריך ____________ , המהווה חלק בלתי נפרד מכתב התקשרות זה.
 4. א. ידוע לי כי לאחר עמידתי בראיון הקבלה, יהיה עלי לשלם דמי קדימה על-סך   _______ ₪ , לצורך הבטחת מקומי בקורס. דמי הקבלה יופחתו מן התשלום הראשון על חשבון שכר הלימוד הכולל בקורס. ידוע לי כי במידה ואבטל  את השתתפותי בקורס לפני תחילתו, לא יוחזרו לי דמי הקדימה בסך _____ ₪.
  ב. הבטחת המקום תהייה עד חודש לפני פתיחת הקורס.
 5. א. במהלך 28 יום ממועד עריכת ההסכם, לא יאוחר מיום הלימודים הראשון, אהיה זכאי/ת לפרוש מהקורס תוך החזרת שכר הלימוד ששולם על-ידי, בניכוי דמי ההרשמה והעלות של החודש הראשון ללימודים, ובניכוי מחירו של חומר לימודי מודפס שניתן לי במהלך תקופת השתתפותי בקורס , בסך _________ ₪.
  ב. ידוע לי כי במידה ואפרוש מן הקורס לאחר תום המועד (סעיף 5 א) של הקורס לא אהיה זכאי/תלהחזר כל שהוא מהסכום ששולם על ידי.
 6. ידוע לי כי תלמיד אשר פרש כאמור בסעיף 5 ב לעיל, יהיה זכאי להירשם וללמוד בשנת הלימודים הבאה על בסיס מקום פנוי  לפי הכללים הנהוגים בתמורות, ללא תשלום נוסף.
 7. ידוע לי כי עמידה בקורס מחייבת נוכחות מלאה בהרצאות ובתרגילים, לרבות שעות תרגול נוסף מעבר לשעות הלימוד הכיתתיות כמתחייב מתוכנית הלימודים. תוך שמירה על נורמות שיעור מקובלות, הכנת שעורי בית ועמידה בבחינות. במידה ולא אעמוד בדרישות אלו, זכאית "תמורות" בכל שלב של הקורס, לדרוש את פרישתי מהקורס ובתנאי ששכר הלימוד יושב לי בתנאים שפורטו בסעיף 5.
 8. ידוע לי כי הקורס שבנידון יקנה לי את הכלים לטיפול בשיטת ה"שיאצו".
  הנני מתחייב/ת שלא להשתמש במהלך הקורס בכלים אלו, אלא לצורך תרגול, על-פי הוראות מדריכי הקורס בלבד ושלא בתשלום. כן הנני מתחייב לפעול במהלך הקורס ולאחריו בכפוף להוראות הטיפול ובכפוף להגבלות בשימוש בכלים שיוקנו לי בקורס כפי שיובהרו על-ידי צוות "תמורות".
  ידוע לי כי במהלך הקורס אורשה להתאמן על אנשים בריאים בלבד. כמו כן ידוע לי כי בסיום הקורס, ורק עם הסמכתי אוכל לטפל רק באותם מקרים שהוגדרו במהלך הקורס כברי טיפול ושבהם הוסמכתי לטפל כבוגר קורס שנה א' בשיאצו .
 9. ידוע לי כי תמורות זכאית לדרוש את הפסקת לימודי במידה ולא אעמוד בכל התחייבויותיי כלפיה.
 10. ידוע לי כי תמורות שומרת לעצמה את הזכות לאחד כתות באופן חלקי או מלא, במהלך החודש הראשון ללימודים, על בסיס של מספר תלמידים.
 11. הריני מצהיר/ה כי קבלתי וקראתי את הנספח לכתב ההתקשרות, וכי בחתימתי אני מאשר את הסכמתי לסעיפיו.

חתימה ותאריך: _________________________

 

נספח לכתב ההתקשרות (תקנון) ללימודי שנה א בשיאצו

 1. צוות ההדרכה של תמורות יעשה את מיטב יכולתו על מנת שתפיקו את המרב האפשרי משנת הלימודים הנוכחית. צוות ההדרכה עומד לרשותך וישמח לעזור בכל שאלה, בקשה, הערה או בעיה.
 2. זמנים: תחילת השיעור בשעה 9:00 לקורסי בוקר, 16:00 לקורסי ערב. יש להגיע כרבע שעה לפני תחילת השיעור.
  ימי הלימוד: יום הלימודים הקבוע + מספר ימי שישי + מספר שיעורים ביום נוסף .
 3. איחורים: יש לתאם כל איחור או יציאה מוקדמת מהשיעור עם המדריך. כל שני איחורים\יציאה מוקדמת נחשבים לחיסור. סטודנט שהגיע לאחר שעת תחילת השיעור ימתין מחוץ לכיתה עד לפתיחת הדלת על ידי צוות ההדרכה. המאחרים לשיעור מעשי יתרגלו דו אין בצד לפני ההשתלבות בשיעור.
 4. נוכחות: חובת נוכחות ב 80% משעות הלימוד – בחישוב שנתי ובכל חטיבת לימוד בנפרד.
 5. לבוש: אנא, הקפידו להגיע עם לבוש המתאים לעבודה מעשית: לבוש נוח הכולל חולצה לבנה וגרביים, ציפורניים גזוזות והקפדה על היגיינה אישית. יש להביא סדין ומגבת קטנה. מומלץ להביא מגבונים לחים.
 6. התנהגות: אנא, הקפידו על שקט מוחלט באזור הקליניקות והמזכירות. אין לעשן במבנה. המעשנים בחוץ מתבקשים לא לזרוק את בדלי הסיגריות ברחוב.
 7. שימוש במטבחון: אנא הקפידו להביא רק מזון חלבי או צמחוני. יש להשאיר את המטבחון נקי אחרי השימוש. אין לאכול ולשתות בשטח המזרונים.
 8. מבחנים: מועדי מבחנים נמסרים בתחילת השנה בתוכנית הקורס השנתית. מועדי בחנים יקבעו על פי החלטת הצוות המלמד.
  מועד ב' יקבע במרוכז על ידי צוות ההדרכה.
  מועד מיוחד יקבע בנסיבות מיוחדות על פי שיקולי צוות ההדרכה.
  סטודנט שלא עבר את ציון הסף במבחן במועדים השונים יחויב ללמוד את החטיבה פעם נוספת על בסיס מקום פנוי לפי הכללים הנהוגים בתמורות.
 9. עבודות ותרגילים: במשך השנה יש להגיש תרגילי חובה ורשות.
  תרגילי חובה: טבלת נקודות לפי אברי גוף, טבלת איברים, תשאול.
  תרגילי רשות: טבלאות סינדרומים.
  בחני נקודות: סטודנט שעבר את כל בחני הנקודות בחטיבת סוף השנה יזוכה בשתי נקודות בונוס.
  סך הכל יכול סטודנט לזכות במקסימום עשר נקודות בונוס שיתווספו לציון המבחן בסוף השנה.
  ציון עובר במבחן סוף השנה  70 . עשר נקודות הבונוס מאפשרות לעבור גם בציון 60 ומעלה.
 10. תרגולים: חובת נוכחות בחמשה עשר תרגולים כיתתיים או בית-ספריים במשך השנה. תרגול בית-ספרי נחשב שני תרגולים. על הסטודנט להחתים את המדריך בסוף כל תרגול. תרגול בית-ספרי מוגבל במספר משתתפים, לכן על מנת להשתתף בו יש להירשם במזכירות. סטודנט שיגיע לתרגול ללא רישום מוקדם יוכל להשתתף רק על בסיס מקום פנוי.

חתימה  ותאריך: _________________________

 

מאחלים שנה פוריה ומהנה.
צוות ההדרכה של תמורות.