הסכם התקשרות

אל: " תמורות - הצוות לקידום רפואה משולבת" (להלן "תמורות")

מאת: __________________________  ת.ז. _______________________

כתובת: ________________________ טלפון: _______________________

 

הנידון: השתתפות במסלול המשולב לרפואה סינית בתמורות  ____________

 1. אני החתום/ה מטה מבקש/ת להצטרף ללימודים במסלול המשולב לרפואה סינית בתמורות. ידוע לי כי תנאי ראשוני להשתתפותי בלימודים הוא עמידתי בראיון המקדים ועמידה בתנאי הקבלה, וכי ל"תמורות" הזכות המלאה שלא לאשר את הצטרפותי למסלול הלימודים.
 2. א. את התחייבותי בגין הלימודים אוכל לפרוע בהתאם לתנאים שצוינו בפירוט התשלומים לתלמיד מתאריך _________ המהווה חלק בלתי נפרד מכתב התקשרות זה.
  ב.  ידוע לי כי על-פי פירוט התשלומים עלות שכר הלימוד של מסלול הלימודים המלא מתחלק בהתאם  לפריסת שנות הלימוד.
 3. א. ידוע לי כי, לאחר עמידתי בתנאי הקבלה, יהיה עלי לשלם דמי קדימה על-סך ______ ₪, לצורך הבטחת מקומי בלימודים. דמי הקבלה יופחתו מן התשלום הראשון על חשבון שכר הלימוד הכולל. ידוע לי כי במידה ואבטל  את השתתפותי בלימודים לפני תחילתם, לא יוחזרו לי דמי הקדימה בסך ______ ₪.
  ב. הבטחת המקום תהייה עד חודש לפני פתיחת שנת הלימודים.
 4. א. במהלך 28 יום של הלימודים אהיה זכאי/ת לפרוש מהם תוך החזרת שכר הלימוד ששולם על-ידי, בניכוי דמי ההרשמה ועלות הלימודים של החודש הראשון ללימודים בסך ________ ₪.
  ב. ידוע לי כי במידה ואפרוש מהלימודים לאחר תום 28  יום ממועד עריכת הסכם ההתקשרות של הקורס לא אהיה זכאי/ת להחזר כל שהוא מהסכום ששולם על ידי.
 5. ידוע לי כי תלמיד אשר פרש כאמור בסעיף 4 ב לעיל, יהיה זכאי להירשם וללמוד בשנת הלימודים הבאה על בסיס מקום פנוי  לפי הכללים הנהוגים בתמורות, ללא תשלום נוסף.
 6. ידוע לי כי שנת הלימודים הראשונה במסלול ללימודי רפואה סינית כולל את הקורסים ברפואה מערבית, רפואה סינית ובשיאצו.
 7. ידוע לי כי עמידה בלימודים מחייבת נוכחות מלאה בהרצאות ובתרגילים, לרבות שעות תרגול נוסף מעבר לשעות הלימוד הכיתתיות כמתחייב מתוכנית הלימודים, תוך שמירה על נורמות שיעור מקובלות, הכנת שעורי בית ועמידה בבחינות. במידה ולא אעמוד בדרישות אלו, זכאית "תמורות" בכל שלב של הלימודים, לדרוש את פרישתי מהלימודים ובכפוף לתנאים שפורטו בסעיף 4.
 8. א. ידוע לי כי מסלול הלימודים שבנידון יקנה לי את הכלים לטיפול ברפואה סינית הכוללת שיטות טיפול במגע, דיקור, צמחי מרפא ותזונה.
  הנני מתחייב/ת שלא להשתמש במהלך הלימודים בכלים: דיקור וצמחי מרפא, אלא לצורך תרגול, על- פי הוראות מדריכי צוות ההדרכה בלבד ושלא בתשלום. הנני מתחייב/ת לפעול במהלך הלימודים ולאחריהם בכפוף להוראות הטיפול ובכפוף להגבלות בשימוש בכלים שיוקנו לי, כפי שיובהרו על-ידי צוות ההדרכה של "תמורות".
  ב. ידוע לי כי במהלך הלימודים אורשה להתאמן בדיקור תחת פיקוח בלבד. כמו כן ידוע לי כי רק לאחר שהוסמכתי אוכל לטפל, במגבלות שהוגדרו במהלך הכשרתי בבית הספר.
 9. ידוע לי כי במידה וחוקי המדינה בעתיד ישנו או יגדירו מחדש את התנאים לקבלת הסמכה, לתמורות לא תהיה אחריות על כך.
 10. ידוע לי כי תכנית הלימודים וכל דרישה לסיום הלימודים כפוף לתכנים הנלמדים בתמורות ולהמלצות האיגוד הישראלי לרפואה סינית. דרישות אילו מתעדכנות מדי שנה. לתמורות שמורה הזכות לעכב תעודת הסמכה עד להשלמת דרישות אילו.
 11. ידוע לי כי תמורות זכאית לדרוש את הפסקת לימודי במידה ולא אעמוד בכל התחייבויותיי כלפיה.
 12. ידוע לי כי תמורות שומרת לעצמה את הזכות לאחד כתות באופן חלקי או מלא, במהלך החודש הראשון ללימודים, על בסיס של מספר תלמידים. כמו כן, לתמורות הזכות לשנות את שיבוצי המורים במהלך השנה על פי צרכיה.
 13. חומר לימוד: ידוע לי כי ספרי לימוד בתוכנית הלימודים ברפואה סינית יינתנו בחלקם ע"י תמורות וחלקם  יירכש  ע"י התלמיד.
 14. הריני מצהיר/ה כי קבלתי וקראתי את הנספח לכתב ההתקשרות, וכי בחתימתי אני מאשר את הסכמתי לסעיפיו.
 15. הריני מאשר/ת כי קראתי את דף תאום הציפיות לתלמידי המסלול המשולב וכי אני מסכים/ה לתוכנו.

שם: _____________________

חתימה:  ____________________

 

נספח לכתב ההתקשרות ללימודי רפואה סינית

 1. צוות ההדרכה של תמורות יעשה את כל אשר ביכולתו על מנת שבשנה זו תפיקו את המרב האפשרי משנת הלימודים. צוות ההדרכה עומד לרשותך בכל שאלה, בקשה, הערה או בעיה.
 2. זמנים: לפי המצורף בתכניות הלימודים. אחריות התלמיד/ה להתעדכן דרך המייל שלו לגבי כל שינוי אפשרי. השלמות חומר ועדכונים יעשו באמצעות דיסק-און-קי אותו ישא/תישא התלמיד/ה במהלך לימודיו.
 3. איחורים: יש לתאם כל איחור או יציאה מוקדמת מהשיעור עם המדריך. כל שני איחורים \ יציאה מוקדמת נחשבים לחיסור.
 4. נוכחות: חובת נוכחות ב 80% משעות הלימוד - בחישוב שנתי ובכל חטיבת לימוד בנפרד. היעדרות של יותר מ 20% במקצוע מסוים עיוני  תחייב ציון מעבר גבוה מהרגיל, כפי שיוגדר על ידי צוות ההדרכה.
 5. התנהגות: אנא, הקפידו על שקט מוחלט באזור הקליניקות והמזכירות.אין לעשן במבנה. המעשנים בחוץ מתבקשים לא לזרוק את בדלי הסיגריות ברחוב.
  אין לאכול או לשתות בשטח אולם ההרצאות (למעט משקאות בכלי אטום).
  המחשבים לשימוש לימודי מקצועי בלבד! אין להתקין בהם תכנות ואין להשתמש בהם לגלישה לכל מטרה לא מקצועית או לימודית. יש להקפיד על סגירת מחשב בתום השימוש או יום הלימודים.
 6. שימוש במטבחון: אנא, הקפידו להביא רק מזון חלבי או צמחוני. יש להשאיר את המטבחון נקי אחרי השימוש.
 7. מבחנים: מועדי המבחנים נמסרים בתחילת השנה בתוכנית הקורס השנתית. מועדי בחנים יקבעו על פי החלטת הצוות המלמד.
  מועד ב' יקבע במרוכז על ידי צוות ההדרכה.
  מועד מיוחד יקבע בנסיבות מיוחדות על פי שיקולי צוות ההדרכה.
  סטודנט שלא עבר את ציון הסף במבחן במועדים השונים יחויב ללמוד את החטיבה פעם נוספת על בסיס מקום פנוי לפי הכללים הנהוגים בתמורות.
  המבחנים, חומר הלימודים ודרישות הסף יעודכנו מעת לעת על פי הנחיות האיגוד הארצי לרפואה סינית. מבחני הגמר של האיגוד נחשבים לחלק בלתי נפרד מדרישות המעבר של תכנית הלימודים
 8. חובות הגשה: יש לעמוד בלוח הזמנים של הגשת העבודות לרבות עבודות המחקר.
  את ההצעה המפורטת לעבודת גמר (כוללת סקירת מערכות) יש להגיש עד סוף שנת הלימודים המערבית השניה.
  מועד הגשת עבודת הגמר הסופי (לאחר כל התיקונים) הוא עד שלושה חודשים לאחר מועד א של מבחני הגמר הארציים או הפנימיים, מה שמאוחר יותר. אי עמידה בלוחות זמנים תחייב תשלום של 150 ₪ לתלמיד על כל חודש איחור!
 9. עדכונים: באחריות כל תלמיד לקבל מידע שוטף דרך האינטרנט (פייסבוק, מייל או דרך חברים) ולמנוע ההכנה לבחינות. ההרשמה היא ללא עלות נוספת. כמו כן, בוגרי שנה ג שיאצו מוזמנים להצטרף למדריך המטפלים של האתר.

חתימה:  ____________________

תאריך: _____________________

 

מאחלים שנה פורייה ומהנה.
צוות ההדרכה של תמורות.