כתב התקשרות

אל: "תמורות - הצוות לקידום רפואה משולבת"  (להלן "תמורות")

מאת: ___________________________________  ת.ז. ______________________

כתובת: _________________________________ טלפון: ______________________

 

הנידון: השתתפות בקורס שיאצו שנה ג' - מחזור - ___________

 1. אני החתום/ה מטה מבקש/ת להצטרף לקורס שיאצו שנה ג'. ידוע לי כי תנאי ראשוני להשתתפותי בקורס הוא עמידתי בהתחייבויות הכספיות ל "תמורות", וכי ל "תמורות" הזכות המלאה שלא לאשר את הצטרפותי לקורס.
 2. עלות הקורס שבנידון ________  ₪ כולל מע"מ.
 3. את התחייבותי בגין הקורס אוכל לפרוע בהתאם לתנאים שצוינו בפירוט התשלומים לתלמידי שנה ב' מתאריך _________, המהווה חלק בלתי נפרד מכתב התקשרות זה.
 4. ידוע לי כי יהא עלי לשלם דמי קדימה על-סך 500 ש"ח (כולל מע"מ) לצורך הבטחת מקומי בקורס. דמי הקדימה יופחתו מן התשלום הראשון על חשבון שכר הלימוד הכולל בקורס.
 5. א. ידוע לי כי במהלך 14 יום ממועד עריכת ההסכם לא יאוחר מיום הלימודים הראשון אהיה זכאי/ת  לפרוש מהלימודים תוך החזרת שכר הלימוד ששולם על ידי בניקוי דמי ההרשמה (סעיף 4.א) ועלות של ________ ₪
  ב.  ידוע לי כי במידה ואפרוש מהלימודים לאחר תום 14 יום ממועד עריכת ההסכם לא יאוחר מיום הלימודים הראשון  לא אהיה זכאי להחזר כול שהוא ששולם על ידי.
  ג. ידוע לי כי במידה ואחליט לפני הלימודים לא ללמוד לא אהיה זכאי/ת להחזר דמי הרישום.
 6. ידוע לי כי תלמיד אשר פרש כאמור בסעיף 5 .ב  לעיל, יהיה זכאי להירשם וללמוד בשנת הלימודים הבאה על בסיס מקום פנוי לפי הכללים הנהוגים בתמורות.
 7. ידוע לי כי עמידה בקורס מחייבת נוכחות מלאה בהרצאות ובתרגילים, לרבות שעות תרגול נוסף מעבר לשעות הלימוד הכיתתיות כמתחייב מתוכנית הלימודים, תוך שמירה על נורמות שיעור מקובלות, הכנת שעורי בית ועמידה בבחינות. במידה ולא אעמוד בדרישות אלו, זכאית "תמורות" בכל שלב של הקורס, שלא לאפשר את סיום הקורס.
 8. ידוע לי כי תמורות זכאית לדרוש את הפסקת לימודי במידה ולא אעמוד בכל התחייבויותיי כלפיה.
 9. ידוע לי כי תמורות שומרת לעצמה את הזכות לאחד כתות באופן חלקי או מלא, במהלך החודש הראשון ללימודים, על בסיס של מספר תלמידים
 10. ידוע לי כי לא אוכל לקבל מטופלים בקליניקת ההתמחות בטרם עמידה בכל המחויבויות משנים קודמות ועמידה במבחנים. אי עמידה בחובה זו תצריך השלמת הקליניקה על בסיס מקום פנוי לפי הכללים הנהוגים בתמורות.
 11. הריני מצהיר/ה כי קבלתי וקראתי את הנספח לכתב ההתקשרות, וכי בחתימתי אני מאשר את הסכמתי לסעיפיו.

חתימה __________________________

תאריך:  __________________________

 

נספח לכתב ההתקשרות ללימודי שנה ג' בשיאצו

 1. צוות ההדרכה של תמורות יעשה את כל אשר ביכולתו על מנת שבשנה זו תפיקו את המירב האפשרי משנת הלימודים הנוכחית. צוות ההדרכה עומד לרשותך בכל שאלה, בקשה, הערה או בעיה.
 2. זמנים: תחילת השיעור בשעה 9:00 לקורסי בוקר, 16:00 לקורסי ערב. יש להגיע כרבע שעה לפני תחילת השיעור.
  ימי הלימוד: יום הלימודים הקבוע + מספר ימי שישי + מספר שיעורים ביום נוסף.
 3. איחורים: יש לתאם כל איחור או יציאה מוקדמת מהשיעור עם המדריך. כל שני איחורים \ יציאה  מוקדמת נחשבים לחיסור.
  סטודנט שהגיע לאחר שעת תחילת השיעור ימתין מחוץ לכיתה עד לפתיחת הדלת על ידי צוות ההדרכה. המאחרים לשיעור מעשי יתרגלו דו אין בצד לפני ההשתלבות בשיעור.
 4. נוכחות: חובת נוכחות ב 80% משעות הלימוד – בחישוב שנתי ובכל חטיבת לימוד בנפרד .
 5. לבוש: אנא הקפידו להגיע עם לבוש המתאים לעבודה מעשית: לבוש נוח הכולל חולצה לבנה וגרביים, ציפורניים גזוזות והקפדה על היגיינה אישית. יש להביא סדין ומגבת קטנה. מומלץ להביא מגבונים לחים.
 6. התנהגות: אנא, הקפידו על שקט מוחלט באזור הקליניקות והמזכירות. אין לעשן במבנה. המעשנים בחוץ מתבקשים לא לזרוק את בדלי הסיגריות ברחוב.
 7. שימוש במטבחון: אנא, הקפידו להביא רק מזון חלבי או צמחוני. יש להשאיר את המטבחון נקי אחרי השימוש.
 8. מבחנים: מועדי המבחנים נמסרים בתחילת השנה בתוכנית הקורס השנתית. מועדי בחנים יקבעו על פי החלטת הצוות המלמד.
  מועד ב' יקבע במרוכז על ידי צוות ההדרכה.
  מועד מיוחד יקבע בנסיבות מיוחדות על פי שיקולי צוות ההדרכה.
  סטודנט שלא עבר את ציון הסף במבחן במועדים השונים יחויב ללמוד את החטיבה פעם נוספת על בסיס מקום פנוי לפי הכללים הנהוגים בתמורות.
  סטודנט שלא עמד בדרישות המעבר של אחת או יותר מחטיבות הלימוד לא יוכל להבחן בעבודה מעשית במסגרת טלוויזיה במעגל סגור.

חתימה __________________________

תאריך:  __________________________

 

מאחלים שנה פורייה ומהנה.
צוות ההדרכה של תמורות.